Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>
View Presentation
VIEW

झाले मोकळे आकाश
Subject : Literature
Language : Marathi
Author : ए. जी. दिवाण
Binding : Perfect
First Edition : 23/12/2007
Current Edition : 23/12/2007
Size : 1-8 Demi
Price : 160
Web Price : 144
News & Reviews
Awards
About Author
0000
    उच्चवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय या दोन्ही विचारसरणींचे आपआपसात जमणे, त्यांचा मेळ बसणे तसे अवघडच! त्या एकत्रित नांदू पाहतील तर त्यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे. अशा वेळी ते कुटुंब सावरायचा थोडासा साहसी, बराचसा धोक्याचा आणि नाट्यमय असा मार्ग सांप्रत कथेत वाचायला मिळेल
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer