Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>
View Presentation
VIEW

हसता हसता
Subject : General
Language : Marathi
Author : अरुण शिन्दे
Binding : NA
First Edition : 04/01/2013
Current Edition : 04/01/2013
Size : NA
Price : 40
Web Price : 36
News & Reviews
Awards
About Author
978-93-80234-29-8
    हसा! हसत रहा! हसवत रहा! निखळ-निर्मळ हसण्यासारखा दुसरा व्यायाम नाही, आनंद नाही. हास्य-तन आणि मन दोहोंनाही पोषक. चौकोनी चेहरा करून बसल्यानं आहेत त्या चिंता-काळज्या मिटणार नाहीत. मग हसत हसत त्यांना सामोरं जाण्यास काय हरकत आहे? हसतमुख, प्रसन्नवृत्तीचा माणूस हा स्थितप्रज्ञासारखा असतो. तो सुखानं हुरळत नाही की दुःखानं कोसळत नाही. सारांश... हसतमुख रहा! खोटं खोटं हसणं महाघातकी हेही लक्षात ठेवा! हसू आतून येऊ देत तरच ते खरं खरं असेल!!!
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer