Home About Us Book Releases News & Reviews Booklist Distributors
Publishing with us Careers Readers Feedback Contact Us Sister Concern
   >>New Arrival
>>
>>
View Presentation
VIEW

आगळेवेगळे फलक लेखन
Subject : Arts-Crafts-Music
Language : Marathi
Author : वा. भा. जोशी
Binding : Perfect
First Edition : 14/02/2009
Current Edition : 14/02/2009
Size : Demi
Price : 500
Web Price : 450
News & Reviews
Awards
About Author
978-81-906372-8-2
    कल्पकतेने व कलात्मकरित्या केलेले वैशिष्ट्यपूर्ण फलक लेखन. माहितीच्या रूक्ष नोंदी किंवा कोरडे संकलन नाही तर त्या माहितीच्या पलीकडे विद्यार्थ्यांना नेऊन त्यांना जीवनमूल्यांनी संस्कारित करून, ज्ञानभांडाराच्या खजिन्याचे दार उघडण्याची प्रेरणा देण्याचा जातिवंत शिक्षकाचा तळमळीचा प्रयत्न.
Home | About us | Book Releases | News & Reviews | Booklist | Distributors | Publishing with us | Careers | Readers Feedback | Contact us | Sister Concern
Designed by Merven Technologies © Copyright, All rights reserved Disclaimer